Informacja nt. programu RODZINA 500+

Dodano 2016-03-01

 

POBIERZ:

- wniosek rodzina 500+ (DOC 129kB)

- oświadczenie członka rodziny o dochodach (DOC 51kb)

- oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (DOC 25kB)

- oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego (DOC 24kb)

Najważniejsze informacje:

- 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

- Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

- Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

- Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

- Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli zamieszkuje z rodzicami i utrzymuje się ze wspólnych dochodów.

- Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny (dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci).

W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
- oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym uzyskanych w 2014 roku a w przypadku rolników również oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

Jeżeli sytuacja dochodowa rodziny w porównaniu do 2014 roku nie uległa zmianie, organ ustalający prawo do świadczenia sam ustali wysokość dochodów. Jeżeli zaś sytuacja dochodowa się zmieniła, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę albo uzyskanie dochodu.

- Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. do 1 lipca 2016 r. rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

- Jeżeli wniosek zostanie złożony od 2 lipca, to świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

- Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. Wypłata nastąpi dopiero po doręczeniu decyzji wnioskodawcy.

- W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

- W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

- Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Wnioski będą przyjmowane od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia br. Informacje o miejscach przyjmowania wniosków na terenie Gminy Pszczyna zostaną podane w najbliższym terminie.

Miejsce uzyskania informacji:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a, pod nr telefonu: 32 2104173 wewn. 41.
- strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X