PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ I i II

Dodano 2019-06-08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie przy ulicy Dworcowej 23 informuje, iż w okresie od 24 kwietnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia:

  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu ruchu; osoby z dysfunkcją narządu słuchu);
  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu ruchu; osoby z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoby z dysfunkcją narządu wzroku; osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych; osoby z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);
  • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu lub pod inną tego typu opieką).

MODUŁ I - więcej informacji - TUTAJ

Forma wsparcia w ramach pilotażowego programu PFRON "Aktywny samorząd" MODUŁ II:

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, szkoła wyższa, kolegium oraz otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi).
Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON do opłaty za naukę (czesnego) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (koszty związane z dojazdami do miejsca pobierania nauki, zakupem podręczników, Internetem, akademikiem itp.).
Osoby, które nie opłacają czesnego otrzymują wyłaczenie dodatki na pokrycie kosztów kształcenia.
Wnioski w ramach Modułu II na rok szkolny/akademicki 2019/2020 (semestr zimowy) przyjmowane będą w PCPR w okresie od dnia 2 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

Ponadto informujemy, iż osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do:
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego.

Szczegółowe informacje o adresatach programu oraz realizowanych formach wsparcia dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie www.pcprpszczyna.pl (zakładka NIEPEŁNOSPRAWNI/Aktywny samorząd) oraz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X