Bezpieczne wakacje 2019

Dodano 2019-06-28

Szanowni Państwo,

w związku z wakacjami, które w tym roku będą w okresie od 19 czerwca do 2 września 2019 r. będzie prowadzona na terenie województwa śląskiego akcja „Bezpieczne wakacje 2019”. Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach będą dostępne pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/bezpieczne-wakacje Zalecenia Wojewody Śląskiego w zakresie realizacji na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne wakacje 2019”.

Celem akcji jest zintegrowanie działań różnych podmiotów, tak by podnieść poziom bezpieczeństwa letniego wypoczynku dzieci i młodzieży m. in. w zakresie:

 • zapewnienia bezpiecznego przejazdu uczestników wypoczynku,
 • zapewnienia bezpiecznego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem biwaków i obozów organizowanych na terenach zalesionych,
 • zapewnienia bezpiecznego wypoczynku organizowanego w miejscu zamieszkania,
 • podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą (bezpiecznej kąpieli, zachowań w nagłych wypadkach, korzystania ze sprzętu pływającego, przeciwdziałanie utonięciom), w górach (bezpiecznego poruszania się po górach).

Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Kontrolę organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przygotowanie obiektów prowadzą następujące służby:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach (http//:www.wse.katowice.uw.gov.pl),
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach (http:www.winb.katowice.uw.gov.pl),
 • Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (http:www.katowicekwpsp.gov.pl),
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach (http:www.kuratorium.katowice.pl).

Kontrolę stanu technicznego pojazdu, czasu pracy kierowców oraz trzeźwości osób prowadzących pojazd przeprowadza Policja lub Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego.

Wskazane jest więc prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych adresowanych do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego w zakresie:

 • bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku w górach, nad wodą oraz w lesie,
 • umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,
 • zasad zachowania w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń pogodowych.

Ponieważ prawie połowa dzieci i młodzieży nie wyjeżdża podczas wakacji, dlatego też należy w miejscu zamieszkania zorganizować dla nich atrakcyjneformyspędzaniaczasuwolnego. Z jednej strony będzie to częściową rekompensatą za brak możliwości wyjazdu, a z drugiej obniży ilość niepożądanych zachowań.

Proszę również oprzeprowadzenie z wychowankami pogadanek o zagrożeniach związanych z dostępem do alkoholu i środków psychoaktywnych. Należy również upowszechnićwśród nich informacje o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi (dziećmi), ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji niebezpiecznych, mogących mieć miejsce w czasie wypoczynku. Materiały informacyjne i prezentacjew w zakresie są dostępne nastronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: bezpieczeństwo-przeciwdziałanie handlowi ludźmi-handel dziećmi.

Pragnę przypomnieć, że Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452), określające warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, zasady jego organizowania i nadzorowania. Polecam również „Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku" dostępny na stronie internetowej MEN.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X