Konsultacje społeczne - 2.

Dodano 2011-04-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 18.04.2011 r. w godz. 9.00 – 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie (ul. J. Kilińskiego 5a, I piętro).
Konsultacje dotyczyć będą projektu uchwały w „sprawie
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania”.

Opinie  i uwagi do projektu w/w uchwały można zgłaszać także drogą elektroniczną: opspszczyna@wp.pl lub pisemnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna    w terminie od dnia 15.04.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.

Projekt w/w Uchwały oraz Zarządzenie Burmistrza znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pszczyna.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X