Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Dodano 2014-05-09

1.Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od 1 maja 2014r.

 

Od 1 maja 2014r. wzrasta wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 620 zł na kwotę 800 zł miesięcznie.

W okresie od 1 maja 2014 do dnia 31 grudzień 2014 świadczenie pielęgnacyjne wraz z programem rządowym dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wynosi łącznie 1000 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji w zakresie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego następuje z urzędu, a decyzje są natychmiast wykonalne.

 

2. Zasiłek dla opiekunów od 15 maja 2014r.

 

Osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają zasiłek:

-  z tytułu nadpłaty wraz z odsetkami za okres od 1 lipca 2013r. do dnia wejścia w życie ustawy

-  od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli spełniają warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudzień 2012r.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje w kwocie 520 zł.

W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. 15 maja 2014 r. tutejszy Organ poinformuje w/w osoby o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.


Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zasiłku dla opiekuna można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5a w dziale świadczeń rodzinnych lub pod nr tel: 32 210 41 73 lub 32 210 58 10.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X