Stypendium szkolne

STYPENDIUM   SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie do dnia 15 września każdego roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul Kilińskiego 5a. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po terminie.    
Prawo do stypendium szkolnego ustala się na wniosek: - rodziców albo pełnoletniego ucznia; - odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty; - świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełno sprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, uprawniająca do ubiegania się  stypendium szkolne, nie może przekraczać kwoty 514 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące stypendium szkolnego oraz specjalnego zasiłku szkolnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 5a, Pszczyna w pokoju nr 21

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X