Stypendium szkolne

STYPENDIUM   SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie do dnia 15 września każdego roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul Kilińskiego 5a. W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po terminie.    
Prawo do stypendium szkolnego ustala się na wniosek: - rodziców albo pełnoletniego ucznia; - odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty; - pomoc materialna może być również przyznawana z urzędu.

Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne, nie może przekraczać kwoty 528 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 21

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X