Program RODZINA 500+

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:

  • wszystkim dzieciom do 18-go roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
  • bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku:

Uprawnieni wnioskodawcy:

rodzic – brak dokumentu opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.  

Stan cywilny:

  1. kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
  2. separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
  3. rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i zarządzenia opiekuńcze

W przypadku opieki naprzemiennej – odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Kto jest realizatorem programu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a; informacja telefoniczna - 32 2104173 e-mail: ops@pszczyna.pl

Gdzie można pobrać druki wniosków:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a - strona internetowa: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Gdzie złożyć wniosek: online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,

Wnioski przyjmowane są również w formie papierowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. Jana Kilińskiego 5a (parter wejście lewe pokój 2) w godz.:

poniedziałek - 7-17
wtorek - 7-15
środa - 7-15
czwartek - wyłączony z obsługi interesantów
piątek - 7-13

Zachęcamy do składania wniosków online !

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i nadpłacone od lipca br.

Najważniejsze informacje:

- 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka albo dyrektor domu pomocy społecznej, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

- Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

- Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 01-07-2019– w przypadku gdy świadczenie nie było pobierane na dziecko, natomiast na dzieci na które świadczenie jest przyznane do 30-09-2019r. prawo zostanie ustalone od 01-10-2019r.

Ważne!

Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
  • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

Sposób rozstrzygnięcia sprawy

W sprawie o przyznanie świadczenia 500 plus nie otrzymasz decyzji. Na podany adres poczty elektronicznej we wniosku zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia 500 plus. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany informację o przyznaniu świadczenia można będzie odebrać w siedzibie Ośrodka.

UWAGA! Nie odebranie informacji nie wpływa na wypłatę świadczenia.

W przypadku rozstrzygnięć negatywnych zostanie przesłana decyzja administracyjna na adres zamieszkania wskazany we wniosku.

- Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

- W celu sprawnej realizacji wypłat świadczenia jak również ze względów bezpieczeństwa osób pobierających jednorazowo znaczne kwoty gotówki z kasy OPS, zalecanym sposobem wypłaty świadczenia jest przelew na konto osobiste wnioskodawcy.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X