Program RODZINA 500+

Zmiany w programie Rodzina 500+ które dotyczą nowego okresu (2017/2018):

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko (z wyjątkiem gdy: drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; ustalenie alimentów od drugiego rodzica zostało oddalone; sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do alimentów na rzecz tego dziecka; dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach)

2. W sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie trzech miesięcy od daty utraty dochodu uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło albo ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą nie mają zastosowania przepisy o utracie i uzyskaniu dochodów

3. Nowy sposób wyliczenia dochodu z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podatnik winien przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki jest ustalone prawo do świadczenia

4. Składanie wszelkich oświadczeń dokonuje wyłącznie wnioskodawca

5. Rozszerzono katalog uzyskania i utraty dochodu o: zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych


Realizatorem programu jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a; informacja telefoniczna - 32 2104173 e-mail: opspszczyna@wp.pl

Gdzie można pobrać druki wniosków:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a
- strona internetowa: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


Gdzie złożyć wniosek:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a

Najważniejsze informacje:

- 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

- Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

- Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

- Na pierwsze lub jedyne dziecko
rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

- Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli zamieszkuje z rodzicami i utrzymuje się ze wspólnych dochodów.

- Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny (dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci). W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć: oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym uzyskanych w 2014 roku, a w przypadku rolników również oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Jeżeli sytuacja dochodowa rodziny w porównaniu do 2014 roku nie uległa zmianie, organ ustalający prawo do świadczenia sam ustali wysokość dochodów. Jeżeli zaś sytuacja dochodowa się zmieniła, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę albo uzyskanie dochodu.

- W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

- W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

- Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

- W celu sprawnej realizacji wypłat świadczenia jak również ze względów bezpieczeństwa osób pobierających jednorazowo znaczne kwoty gotówki z kasy OPS, zalecanym sposobem wypłaty świadczenia jest przelew na konto osobiste wnioskodawcy.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X