Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie Uchwały Nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.148.2011 Burmistrza Pszczyny z dnia 2.08.2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pszczynie oraz Uchwały nr V/29/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Pszczynie oraz Zarządzenia Nr SG.0050.91.2015 Burmistrza Pszczyny z dnia 13.03.2015 r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pszczynie oraz Zarządzenia nr SG.0050.600.2016 Burmistrza Pszczyny z dnia 20.09.2016 roku w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pszczynie oraz Zarządzenia nr SG.0050.626.2016 Burmistrza Pszczyny z dnia 28.10.2016 roku w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pszczynie

został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Pszczynie w następującym składzie:

1. Sonia Marekwia - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie - Przewodnicząca Zespołu

2. Dominika Gajko - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

3. Marcin Kapica - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

4. Zdzisław Grygier - Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pszczynie

5. Magdalena Czarnecka - Naczelnik Wydziału Oświaty

6. Rafał Marek - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

7. Damian Dymanus - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

8. Artur Olechnowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pszczynie

9. Iwona Gołyszny - Kurator Specjalista Sądu Rejonowego w Pszczynie

10. Agnieszka Białoń - Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Pszczynie

11. Bożena Zięcina-Krawiec - Kierownik SPZOZ w Pszczynie

12. Joanna Czakańska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

13. Aleksandra Wyrobek - Pracownik Socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

14. Piotr Kowalski - Dyrektor Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie

15. Magdalena Famulok - Pracownik Socjalny Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie

 

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

  • realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X