Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 

Komu przysługuje:

osobie rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (również współmałżonka) lub rodzeństwem 

Komu nie przysługuje:

  1. osobie która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
    • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczeniowa składkowego i nie składkowego wynoszącego ca najmniej 10 lat;
    • posiada okres ubezpieczenia składkowy i nie składkowy wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn

Zasady:

  1. konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami długotrwale lub ciężko chorymi stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia
  2. składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki

Wysokość:

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury lub renty.
Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X