Zasiłek Pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 


KOMU

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku (dzieci do lat 16 uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania stopnia),
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  4. osobie, która ukończyła 75 lat.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym bez względu na wysokość dochodów.
Zasiłek nie przysługuje
osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego oraz osobom przebywającym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie oznacza to dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, szkołę wojskową lub inna szkołę zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 


ILE
 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY   

 

  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń
       

  

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X