Stypendium szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie do dnia 15 września każdego danego roku szkolnego (01.09-15.09) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul Kilińskiego 5a. W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października każdego danego roku szkolnego (01.10-15.10), a dla uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w miesiącu lutym do dnia 15 lutego danego roku szkolnego (01.02-15.02).
W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po terminie.    
Prawo do stypendium szkolnego ustala się na wniosek: - rodziców albo pełnoletniego ucznia; - odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty; - pomoc materialna może być również przyznawana z urzędu.

Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
Świadczenia pomocy materialnej o którym mowa w art. 90c ust. 2 przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne, nie może przekraczać kwoty 528 zł.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X