Akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie

1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DOC 116KB)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (PDF 100KB)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (RTF 105KB)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (RTF 135KB)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (PDF 35KB)

6. Uchwała Nr LII/574/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2010 – 2015 (DOC 940KB)

7. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DOC 282KB)

8. Kodeks postępowania karnego (DOC 1,7MB)

9. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DOC 311KB)

10. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 (PDF 1,8MB)

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X