Podprogram 2018/2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020


JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018— czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się iz organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO P2,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.


OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018— czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:


1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. — 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. — 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.


2. Sposób kwalifikacji:
·    OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
·    OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS„ który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
·    OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:


Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.


1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:


1.    Artykuły warzywne i owocowe:

a.    groszek z marchewką 3,6 kg,
b.    fasola biała 3,6 kg,
c.    koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
d.    buraczki wiórki 1,05 kg,
e.    powidła śliwkowe 1,80 kg,

2. Artykuły skrobiowe:

a.    makaron jajeczny 4,5 kg,
b.    makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
c.    ryż biały 3 kg,
d.    kasza gryczana 1,5 kg,
e.    herbatniki maślane 0,8 kg,

3. Artykuły mleczne:

a. mleko UHT 7 l,
b. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4. Artykuły mięsne:
a. szynka drobiowa 3 kg,
b. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
c. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
d. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
e. filet z makreli woleju 1,7 kg,

5. Cukier
 
a.    cukier biały 4 kg,
b    miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

6. Tłuszcze

a. olej rzepakowy 4 I,

7. Dania gotowe

a. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;


2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bez-domnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad — w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.    W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zesta¬wie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5.    W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.    W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spo-żywczych do potrzeb rodzin.

7.    Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.


SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:


Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:


Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
· warsztaty kulinarne;
· warsztaty edukacji ekonomicznej;
· warsztaty dietetyczne;
· warsztaty niemarnowania żywności.
 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.


Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:


·    włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społecz¬ności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
·    grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
·    pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych — osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
·    pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
·    wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ — ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROVV) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X