Obowiązek informacyjny - ogólny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Moniką Gazda - monikagazda@interia.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, oraz na podstawie następujących aktów prawa:
 • Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.)
 • Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1327 z późn. zm.)
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn. 27.08.2004 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.)
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dn. 28.11.2003 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 111 z późn. zm.)
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dn. 7.09.2007 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 808 z późn. zm.)
 • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dn. 31.01.1959 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1947 z późn. zm.)
 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 21.11.1967 (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1541 z późn. zm.)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19.08.1994 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 685 z późn. zm.)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29.07.2005 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 218 z późn. zm.)
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dn. 9.06.2011 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 821 z późn. zm.)
 • Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z dn. 24.01.1991 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 517 z późn. zm.)
 • Ustawa o petycjach z dn. 11.07.2014 (Dz. U. 2018 poz. 870)
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24.04.2003 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.)
 • Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dn. 13.06.2003 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 176 z późn. zm.)
 • Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 z dn. 11.07.2014 tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 818 z późn. zm.)
 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dn. 11.02.2016 (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2407 z późn. zm.)
 • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dn. 4.11.2016 (Dz. U. 2020 poz. 1329 z późn. zm.)
 • Ustawa o ustaleniu wypłaty dla zasiłku dla opiekunów z dn. 04.04.2014 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1297 z późn. zm.)
 • Kodeks postepowania administracyjnego z dn. 14.06.1960 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 256 z późn. zm.)
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty zapewniające obsługę administracyjną i techniczną Administratora na podstawie zawartej umowy.

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

 3. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
  Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jest możliwe tylko w odniesieniu do danych, których Administrator nie jest zobowiązany przetwarzać przez wymagany prawem okres czasu.
 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem przytoczonym w punkcie 3 jest obligatoryjne.

 3. dane mogą być pozyskiwane od innych osób i instytucji, które tymi danymi dysponują i są niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków administratora.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X