Zadania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności

Podstawa prawna

Art. 14 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062)

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu należy w szczególności:

- identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych,

- monitorowanie działań pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X