Dodatek węglowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 weszła w życie ustawa o dodatku węglowym.

Dodatek węglowy przysługuje w wysokości 3000 zł jednorazowo.

wniosek o dodatek węglowy

kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję, jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

Komu przysługuje?

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Do uzyskania dodatku węglowego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Konieczny jest wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie w terminie do 30 listopada 2022r. osobiście w siedzibie Ośrodka, bądź też wysłać za pomocą poczty tradycyjnej. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wówczas jednak wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Uwaga!

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła zmiany w ustawie o dodatku węglowym m. in. dotyczące zasad jego otrzymywania i terminach wypłaty tj.:

- aby otrzymać dodatek węglowy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane paliwami stałymi (węglem) musi zostać wpisane lub zgłoszone do centralne ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. (lub po tym dniu, gdy jest to źródło ogrzewania zgłaszane po raz pierwszy – nowe).

- w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

- dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy  od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X