Inne dodatki

Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel

WNIOSEK - TUTAJ

Dodatek będą mogły otrzymać osoby, które ogrzewają swoje domy i mieszkania w których głównym źródłem ogrzewania jest :
- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
- kocioł olejowy,
- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG  ( UWAGA! dodatek nie przysługuje gdy źródłem ogrzewania jest gaz ziemny – gaz z sieci gazowej).

Dodatek przysługuje bez względu na sytuację dochodową pod warunkiem, że  do dnia 11 sierpnia 2022 r. to źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Ile wyniesie dodatek:

- 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Mieszkańcy Gminy Pszczyna mogą składać wnioski osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. Kilińskiego 5a lub przesłać na adres Ośrodka, jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z tym, że  wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. Środki na wypłatę dodatku pochodzą z budżetu państwa a zatem dodatek zostanie wypłacony w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, pod warunkiem, że Ośrodek otrzyma od Wojewody środki finansowe na ich wypłatę.

Powyższy dodatek nie przysługuje, gospodarstwom domowym, których wniosek o dodatek węglowy został rozpatrzony pozytywnie.  Podobnie jak w dodatku węglowym jeżeli pod jednym adresem zamieszkania znajduje się kilka gospodarstw domowych, przysługuje jeden dodatek , który zostanie przyznany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X