Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gminie Pszczyna przyznano środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w wysokości 95 625 zł. Realizacja zadań wynikających z powyższego Programu została powierzona Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu:

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ma za zadanie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku a także w życiu społecznym. Program zakłada, aby minimum 70% jego uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Adresaci Programu:

Program skierowany zostanie do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym w przypadku zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną z terenu Gminy Pszczyna. Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej. W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równorzędnym, która: ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub wymaga wysokiego poziomu wsparcia lub stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Realizacja Programu:

Usługi opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych świadczone będą w formie pobytu dziennego, realizowanego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie, proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 i dostarczenia jej wraz z kopią orzeczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna.
W razie pytań prosimy o kontakt tel. 32 210 41 73, 32 210-58-10 lub mailowy: ops@pszczyna.pl

Osoba odpowiedzialna: Barbara Gosztyła

 

Pliki do pobrania:

1. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

2. Karta zgłoszenia

3. Zakres czynności

4. RODO

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO - TUTAJ

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X